Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Καρδίτσας.

Τα ΚΔΑΠ λειτουργούν στο Δήμο Καρδίτσας από το 2000 και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά από 6 έως 12 ετών να συναντούν φίλους , να καλλιεργούν τις ικανότητές τους μέσα από τα ερεθίσματα και τις ποικίλες δραστηριότητες που τους παρέχονται.

Οι εγγραφές των παιδιών γίνονται μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης από 21/6/2010 έως και 12/7/2010 και ώρα 14:30 μ.μ .

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί:

α) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Νομού κατοικίας των ενδιαφερομένων γυναικών, και

β) στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης και η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr/ της Ε.Ε.Τ.Α.Α .

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά συμμετοχής

  Μαζί με την «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, όλες οι ενδιαφερόμενες θα υποβάλλουν, πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν η ενδιαφερόμενη είναι Ελληνίδα Ομογενής απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο διαζευκτηρίου, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη και αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή/και αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2010, στην περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης.
 • Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού για το οικονομικό έτος 2009 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2008 έως 31/12/2008).
 • Δικαιολογητικά , βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί , που θα αποδεικνύουν εάν η ενδιαφερόμενη είναι:

1)Μισθωτή, 2) Αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα,3) Αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα,4) Άνεργη ,5) Εάν η ενδιαφερόμενη συμμετέχει σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ) του Ο.Α.Ε.Δ, 6) Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος, 7) Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος

  Περισσότερες πληροφορίες για τις ενδιαφερόμενες θα δίνονται:

 • από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) σε όλη τη χώρα.
 • από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Κ , Ηρώων Πολυτεχνείου 22, στα τηλέφωνα 2441042429 και 2441027824 και
 • από το γραφείο Θεσσαλίας της Ε.Ε.Τ.Α.Α Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα , στο τηλέφωνο 2410-579220.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου